(0212) 351 17 54

OkulOkul Liderliği Akademisi (OLA)

OKUL LİDERLİĞİ AKADEMİSİ (OLA)

Sınıflarda Öğretim Nasıl Farklılaştırılabilir?

Öğrencileri değil, öğretim programını onarmalıyız!

Sınıfların çoğunda odaklanılan hayali bir ortalama öğrencidir. Müfredatlar bu “hayali” öğrenci için hazırlanır. Bilişsel nörobilim göstermektedir ki aslında hiçbir yerde böyle bir ortalama öğrenci yoktur ve dolayısı ile bu nedenle bu öğrenci hayali bir öğrenci olarak tanımlıyoruz. Tipik ortalama bir müfredatla öğrencilerin çoğu marjinalleştirilmektedir.

Üstün olduğu belirlenmiş öğrencilerin de aslında bu ortalama müfredatla ihtiyaçları karşılanmamaktadır. Bu öğrenciler de zorlanmamaktadırlar ve sıkılmaktadırlar. Öğrenmede Evrensel Tasarım (UDL), bilişsel nörobilim çerçevesini kullanan ve değişik ihtiyaçları olan geniş bir spektrumdaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir yaklaşımdır.

Temel amacı her öğrencinin başarılı bir öğrenci olmasını sağlamaktır ve her öğrencinin “uzman öğrenci” olmasını sağlamaktır. Bu, çok bilen, bildiğini daha fazla yapmak isteyen ve öğrenmeyi seven ve daha da fazla yapmak isteyen öğrenciler anlamına gelmektedir.

Öğrenmede Evrensel Tasarım’da anahtar, tasarımın evrensel olması (herkes için ulaşılabilir olması) ve her öğrencinin öğrenmesini sağlamaktır.

Bu tasarım öncelikle tasarım yaparken çok esnek olmanın gücüne dayanır. – Öğrencilere seçenekler sunar – Öğrencilere farklı öğrenme yolları deneyimleri sunar – Öğrencilere materyalin farklı şekillerde sunulmasını sağlar ki iki şeye ulaşmak mümkün olsun “EVRENSEL” ve “HERKES ÖĞRENİR”

Öğrenmede Evrensel Tasarım’ın üç ilkesi öğrenmenin ne olduğunun dikkatli bir şekilde analiz edilmesi sonucu ortaya çıktı.

Binlerce araştırmacının öğrenmenin ne olduğu, nelerin öğrenmeyi oluşturduğu ve öğrenme konusunda bireysel farklılıkların neler olduğu konusunda yaptıkları çalışmalar sonucunda her öğrenme ortamında bulunan 3 temel prensibi ortaya çıkarıldı.

1. Öğrenen bilgiyi nasıl alır?
2. Bu bilgiyi nasıl ifade ederler ve hareket ederler?
3. Öğrenme ortamına nasıl katılırlar?

Üç genel prensip vardır:

İlk prensip, bilgiyi öğrenene nasıl sunarız? Burada farklı yöntemler kullanarak bilgiyi sunmaktan bahsediyoruz. Her öğrencinin öğrenebilmesi için bilgiyi sunmamın tek bir yolu yoktur.

İkinci prensip, çoklu yöntemler kullanarak öğrencilerin bildiklerini ifade etmelerine imkan vermektir.

Üçüncü prensip ise çoklu yollar kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecine katılmasını sağlamaktır.

Eğitimci
Mustafa Balkaş
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN BU SAYFAYI İNCELEYEBİLİR VEYA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Programın Ana Hatları

Bir liderlik gelişimi programı olan OLA, okul liderlerini/lider adaylarını, okul liderliğinin zorluklarına karşı hazırlayacaktır. Program süresince katılımcılar, eğitim-öğretimde liderliği –etkili idarecilerin sahip olduğu nitelikler, öğretim koçluğu kuramı, tasarım yoluyla anlama, okul çapında sosyal ve duygusal gelişime liderlik etme ve kaynaştırma ve öğretimin farklılaştırılması uygulamalarına liderlik etme dahil olmak üzere- her yönüyle inceleyeceklerdir.

Araştırmalar, öğretmenlerin gelişiminin, okulun gelişimi açısından en önemli etmen olduğunu göstermektedir. Uzun bir zamana yayılmış düzenli araştırmalar ise, koçluğun, öğretmenlerin ve yöneticilerin gelişiminin başlıca araçlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Koçluk, hedeflere ulaşmak, stratejileri geliştirmek, öğrenciler ve meslektaşlar için fark yaratmak için bir araç sağlar. Öğretim koçluğu ile öğretmenler, izledikleri yöntemlere değer ve ileri düzeyde profesyonellik katacakları biçimde öğretmenlikleri üzerine nasıl kafa yoracaklarını keşfederler.

Etkili öğretim, etkili planlamaya ve tasarıma dayalıdır. Bir ders başladıktan sonra meydana gelebilecek pek çok sorun, ön hazırlık ve öğrencilerimizin öğrenimlerinin planlanması ile önlenebilir.

Tasarım Yoluyla Anlama, öğrenciler için “kalıcı anlamaya” yönelik ulaşılması istenen hedefleri belirlemekle başlayan, sonra o anlamanın kanıtını ve daha sonra da böylesi bir kanıta götüren öğrenmeye ilişkin ölçme-değerlendirme etkinliklerini tasarlamak üzere geriye dönük olarak işleyen ders tasarımı için güçlü bir çerçeve sağlar.

OLA programını tamamladıklarında katılımcılar, etkili bir okulun nasıl olduğuna ve böylesi bir okulu yönetmedeki rollerine ilişkin görüşlerine açıklık kazandıracaklardır. Katılımcılar, temel değerlerini tanımlayacak ve bu değerlerin, eğitim-öğretimde mükemmeliyeti yönlendirmede kendilerine nasıl destek olacağını anlayacaklardır. Okullardaki çeşitli zorluklarla başarıyla başa çıkabilmek için gerekli becerileri edineceklerdir.

OLA’nın her bir modülü, örnek olay incelemesi, soruna dayalı öğrenme, kuram ile uygulama arasındaki bağlantılar hakkında sürekli düşünmeye, fikir yürütmeye teşvik eden günlük yazımı gibi tekniklerden yararlanarak ders ile saha çalışmalarını bir araya getirecektir.

Modüller

Etkili Okul Müdürlerinin 10 Özelliği

1.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, iletişimcidir – öğrencileri, velileri ve öğretmenleri verimli, yardımsever ve iyileştirici bir biçimde dinleme, onlarla empati kurma, etkileşimde bulunma, bağlantı kurma, daha büyük topluluklara öğretmenlik ve sunum yapma, insanları motive etme gücü olan dürüst ve samimi biridir.

2.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, eğitimcidir – kendisinin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin zihinsel gelişimini teşvik eden ve kolaylaştıran, araştırmaya dayalı eğitim-öğretim programına, öğretime ve öğrenmeye ilişkin derin bilgisi ve zekası olan, mevzuatı bilen, kendi kendini yöneten bir öğretim lideridir.

3.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, vizyonerdir – okulların nasıl olabileceklerine ilişkin bir vizyonu olan, bir amacın ve tutkunun motive ettiği, temelde bütün öğrencilerin yararına olacak bir misyonun yönlendirdiği bir bireydir.

4.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, insan ilişkilerini iyi idare eder ve kolaylaştırır – velilerle, öğretmenlerle ve öğrencilerle bireysel ilişkiler kurma, çalışanlar ve veliler ile işbirliğine dayalı takımlar oluşturma, okul çapında lider toplulukları oluşturma gibi yetenekleri olan, olağanüstü insan ilişkileri kurma becerilerine sahip bir liderdir.

5.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, bir değişim ustasıdır – düzenli, olumlu ve kalıcı bir biçimde değişimi teşvik edip yönetebilen, esnek, geleceği görüp ona hazırlanan, gerçekçi bir liderdir.

6.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, kültür oluşturur – başarıya, kişiliğe, kişisel sorumluluğa ve hesap verebilirliğe dayalı güçlü ve uygulanabilir bir vizyon hakkında konuşan (iletişim kuran) ve bu konuda örnek olan (o kültürü uygulayan) bir bireydir.

7.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, harekete geçirir – çalışanlarla, velilerle ve öğrencilerle paylaşacak kadar becerikli (örneğin: gayretli, motivasyonu, şevki, enerjisi, cesareti ve mizah gücü olan) biridir.

8.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, sonuç odaklıdır – vergi ödeyenlere, velilere, öğrencilere ve öğretmenlere hesap verme duygusu güçlü olan, yüksek beklentileri bütün öğrenciler için zihinsel gelişime ve akademik başarıya dönüştüren, sonuç odaklı bir bireydir.

9.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, karakter oluşturur – değerleri, sözleri ve yaptıkları güvenilirlik, doğruluk, dürüstlük, saygı, cömertlik ve alçakgönüllülük göstergesi olan bir rol modeldir.

10.Özellik: Başarılı bir okul müdürü, katkıda bulunur – en önemli önceliği başkalarının başarılarına katkıda bulunmak olan bir hizmetkar-liderdir, teşvik eden, mümkün kılan biridir.

Eğitimci
Mustafa Balkaş

Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD)

Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD), kavramsal bir çerçeve, bir tasarım süreci ve tasarım standartları bütünüdür. Eğitim-öğretim programının, öğretimin ve ölçme-değerlendirmenin tasarımına, planlanmasına ilişkin bir düşünme yöntemidir. Araştırma ve sınıf uygulamaları yoluyla sınanmış pek çok düşünceyi ve süreci bir araya getirir. Tasarım Yoluyla Anlama’nın kavramsal çerçevesi içinde kullanıldığında, bu düşünceler ve süreçler, öğrenme tecrübesini güçlendirecek, anlamayı daha da derinleştirecek bir düşünce sistemi oluşturur.

Tasarım Yoluyla Anlama’nın, onu öğrenmeye ve öğretime ilişkin geleneksel düşünceden ayıran en önemli özelliği, geriye dönük bir planlama sürecinin vurgulamasıdır. Geriye dönük planlama -planlama sürecine etkinlikler, materyaller ya da ders kitapları ile başlamaktan ziyade- öğretim aracılığıyla ulaşılması arzu edilen sonuçlar üzerine odaklanır. Öğretim sonucunda öğrencinin neyi bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği konusu eğitim-öğretim programının, öğretimin ve ölçme-değerlendirmenin tasarımının odak noktasını oluşturur. Bu sonuçlar, ulusal standartlar ışığında belirlenir. Ulaşılması istenen sonuçlar ortaya konulduktan sonra, öğrencinin bu sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemede dikkate alınacak kanıtlar tanımlanır. Son olarak, öğrenme deneyimleri ve etkinlikler planlanır. Sonuç dikkate alınarak planlama yapılırsa, öğretim, ulaşılması istenen sonuçlara odaklanır.

Tasarım Yoluyla Anlama’nın, onu eğitim-öğretim programına ilişkin geleneksel düşünceden ayıran bir başka özelliği de, öğrencilerin neyi bilmeleri, anlamaları ve yapabilmeleri gerektiğine ilişkin bir öncelik sıralaması yapılması ihtiyacını vurgulamasıdır. Bu bakış açısı, bütün bilgileri eşit kabul etmekten ziyade, kimi bilgileri temel ve kalıcı bilgi, kimilerini bilinmesi gereken, kimilerini ise hakkında fikir sahibi olmaya değer bilgi olarak ayırır.

Tasarım Yoluyla Anlama’nın, onu eğitim-öğretim programına ilişkin geleneksel düşünceden ayıran üçüncü bir özelliği ise, “anlama” konusuna bakışıdır. Tasarım Yoluyla Anlama’ya göre, anlamak, bilmekten ya da yapmaktan çok daha fazlasıdır. Bir başka deyişle, bir konuyu anlamak, o konuya ilişkin bilgi ve becerileri daha gelişmiş, esnek biçimlerde kullanmaktır. Dolayısıyla, bilgi ve beceri, anlamanın vazgeçilmez öğeleridir, ancak anlama ile eşanlamlı değildir. Anlamak için bunlardan daha fazlasını yapmak gerekir. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri ve buna ilişkin ilkeleri bilinçli bir biçimde anlamlandırmaları ve uygun şekilde kullanabilmeleri gerekir. Tasarım Yoluyla Anlama, anlamanın altı yönü (anlatabilme, yorumlayabilme, uygulayabilme/uyarlayabilme, bakış açısı geliştirebilme, empati kurabilme, özdeğerlendirme) üzerine odaklanır.

Tasarım Yoluyla Anlama, hem bir yol haritası hem de bir kontrol listesidir. Bir yol haritası olarak bize iyi tasarlanmış bir eğitim-öğretim programının, öğretimin ve ölçme-değerlendirmenin varış noktasını gösterir ve bizi yanlış yola sapmaktan, zaman kaybından kurtarır. Bir kontrol listesi olarak da yolculuğumuzun başında, ortasında ve sonunda ne yapmamız gerektiğini hatırlatır.

Eğitimci
Mustafa Balkaş

Okul Gelişimi için Öğretim Koçluğu

Araştırmalar, öğretmenlerin beceri gelişiminin, uygulama ve geribildirim olanakları sağlandığında arttığını göstermektedir. Azami düzeyde faydalı olabilmesi için geribildirimin, konuya özel ve betimleyici olması gerekir. Öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarına koçluğun eklenmesi, sınıfta becerilerin uygulanması olasılığını büyük ölçüde artırır.

Eğitim Türlerine Göre Öğrenilenlerin Aktarımı

Sağlanan Eğitim Beceri Gelişimi Derste Doğru Kullanım

Kuram/Bilgi %5 0 ila %5
Kuram/Örnekleme %50 %5
Kuram/Örnekleme/Pratik/Geribildirim %90 %5
Kuram/Örnekleme/Pratik/Geribildirim %90 % 75 – 90
/Koçluk

Kaynak: The coaching of teaching (Öğretimde koçluk). Joyce ve Showers 1993.

İyi öğretmenlerin daha etkili öğretmenler haline gelmesinin yolu koçluktan geçer. Koçluk sayesinde öğretmenler, nasıl öğrettikleri konusunda kafa yorarlar, böylece uyguladıkları yöntemler değer kazanır ve mesleki açıdan gelişir, bir eğitimci olarak kendilerini değerlendirirler. Öğretim koçluğu, öğretmenlere ve yöneticilere, belirledikleri mesleki hedefler doğrultusunda izledikleri stratejiler ve uygulamaları hakkında doğrudan geri bildirim edinme fırsatı sağlar.

Koçluk, bütün bunları yapıcı eleştiri, tavsiye ya da yargı yoluyla yapmaz; zira koçluk birini “düzeltmek” amacını taşımaz. İster yeni stratejiler öğrenmek, mesleki bakış açısını etkileyen değerleri, inançları gözden geçirmek, ister benimsenen stratejileri, alışkanlıkları değerlendirmek amacını gütsün, koçluk çalışmasına katılan kişi, kendi gelişiminden sorumludur, koçluğun gücü de buradan kaynaklanır. Koçluk çalışmasının amacı, koçluk edilen kişinin belirlediği hedefe ulaşmasını sağlamaktır. Koç, tarafsız, nesnel ve destekleyicidir. Koçluk kültürü, öğretimin, dolayısıyla öğrenimin gelişmesini sağlar.

Eğitimci
Mustafa Balkaş

Okul Çapında Sosyal ve Duygusal Gelişime Liderlik Etme

Duyguların okul hayatında ve okul liderliğindeki yeri üzerine yaptığımız ülke çapındaki yönetici ve öğretmen araştırmasının sonucuna göre “Okullar öğrencilerinin akademik gelişimi kadar sosyal ve duygusal gelişimini sağlamalıdırlar”. Bu bağlamda, okul içindeki öğrenme, uyumlu ve beraber çalışma, ve yaşam tatmini üzerine etkileri yüksek bir alan olan “sosyal ve duygusal gelişimin okul çapında sağlanması için okul yöneticilerinin önder ve model olması, yönetici ve öğretmenlerin gündelik ilişkilerinde, tutumlarında ve öğretim tarzlarında sosyal ve duygusal gelişim ilkelerini hayata geçirme yollarını geliştirmesi amaçlanmalıdır.

Öğretimin Farklılaştırılması ve Kaynaştırma Uygulamalarına Liderlik Etme

Eğitimin temel amaçlarından biri her öğrencinin öğrenmesini sağlamak olmalıdır. Bu modülde, özel yetenekleri olan, öğrenmekte zorlukları olan, mevcut mevzuat içerisinde kaynaştırma adı altında yer alan, özel gereksinimleri olan, farklı şekillerde öğrenen tüm çocukları kapsayan uygulamalar evrensel bakış açısıyla, okulun genel düzeni korunarak ele alınacaktır. Bu kapsamda bir yaklaşım olan “Öğrenmede Evrensel Tasarım” üzerinde durulacaktır. Öğrenciler için bireyselleştirme, öğrenmenin genel olarak farklılaştırılması, tanı alan öğrencilerin temel gereksinimleri, yasal hakları, uygulamalarda yaşanan sorunlar, okul psikolojik danışmanları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) bu süreçlerdeki rolleri, farklı sınıf düzeylerinde farklılaştırmayı etkin yönetme becerileri hakkındaki bilgilerle donanım hedeflenmektedir.

OLA Program Eğitimcileri

Eğitimciler hakkında detaylı bilgi almak için isimlerin üzerini tıklayabilirsiniz.

Mustafa Balkaş Yankı Yazgan

Katılım Koşulları

Sertifika almak için gerekli koşullar

Her bir modül için verilecek sertifikayı almak için, o modüldeki bütün oturumlara katılım zorunludur.
Okul Liderliği Akademisi sertifikasını almak için 5 modülün tamamlanmış olması gerekir.
Tüm modüllere ayrı ayrı katılmak mümkündür. Hiçbir modül bir diğerinin ön koşulu değildir.
Her modülün katılımcı sayısı sınırlıdır.
Kaydınızın kesinleşmesi için en geç o modül için belirtilmiş olan son kayıt tarihinde ödemeyi yapmış olmanız gerekmektedir.
Son kayıt tarihinden sonra yapılan iptallerde ücretin %50’lik bölümü geri ödenir.
Güzel Günler Klinik, belirlenen koşullar gerçekleşmezse iptal etme hakkını saklı tutar.

Katılım ile ilgili sorularınız için aşağıdaki telefon ve e-posta adresleri ile temasa geçebilirsiniz.

Selen Urgancıoğlu

E-Posta
selen.urgancioglu@guzelgunler.com
kurumsal@guzelgunler.com

Telefon
+90 (212) 351 17 54